ภาพข่าว: ชื่นชมความสำเร็จโครงการเพื่อสังคม

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๘:๒๙
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ที่ 2 จากซ้าย) แถลงข่าวผลสำเร็จของ "โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" โครงการฯ ที่ส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส โดยมีวัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 104 วัด ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีโอกาสได้ได้ เข้าไปพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด จนสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี นำความปลื้มปิติกันอย่างถ้วนหน้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพข่าว: ชื่นชมความสำเร็จโครงการเพื่อสังคม

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้าย

1. นายธีติธร จุลละพราหมณ์ อุปนายกด้านกลยุทธ์และแผน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2. นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

3. พิธีกรงาน

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานในงาน

5. นายอนุวรรตน์ ศิลาเรืองอำไพ ผู้อำนวยการโครงการวัดสร้างสุข สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

6. ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ ยิ้มแสง ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด