RP เลื่อนวันจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นกว่าเดิม เป็น 4 พ.ค. 59

อังคาร ๒๒ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๔:๓๙
นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP เปิดเผยว่า ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติ จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาทต่อหุ้น โดยได้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น แต่เนื่องจากวันดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจึงขอเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2559

ทั้งนี้ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 170 ล้านบาท ปี 2558 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น1,161 ล้านบาท ทั้งเรือ สินทรัพย์ประเภทท่าเทียบเรือทั้งดอนสัก-สมุย และดอนสัก-พะงันซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของตนเอง โดยในปี2558 มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.22 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 0.70 เท่า ลดลงถึง 0.48 เท่า โดยสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและมีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด