ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝาก

จันทร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙
ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ครอบคลุมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ได้กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้มีการจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงมีแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดด้วย

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6445 หรือทาง email ที่ [email protected] และ[email protected] จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด