พม. ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ และพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ต้อนรับประชาคมอาเซียน

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๘:๕๕
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ และพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ (Tak Friendly Design Model City) ต้อนรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ
พม. ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ และพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ต้อนรับประชาคมอาเซียน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน รวมทั้งประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งคนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ซึ่งรัฐต้องให้การสงเคราะห์คนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดตากได้รับการคัดเลือก ให้เป็น ๑ ใน ๑๐ จังหวัดนำร่อง เพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ของทุกคนในสังคม และได้รับรางวัล "สถานที่อารยสถาปัตย์" ตามหลักอารยสถาปัตย์ที่ว่าด้วยการอำนวย ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรมสำหรับคนทั้งมวล(Universal Design Community Model) เพื่อรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงร่วมกับจังหวัดตาก และสมาคมคนพิการ ทางกายหรือการเคลื่อนไหวตาก กำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน" ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองในฝันให้เป็นจริงที่ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ และพื้นที่สาธารณะ ได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังและเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แบ่งแยกและ ยอมรับซึ่งกันและกัน อีกทั้งพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ (Tak Friendly Design Model City) ต้อนรับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรองรับเพื่อนบ้านชาวอาเซียนและคนจากทั่วโลกอีกด้วย

พม. ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตากสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ และพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ต้อนรับประชาคมอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด