Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๔:๔๕
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ขณะเดียวกันความไม่พึงพอใจ หรือข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้น ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น บริษัทจะมีวิธีตอบสนอง หรือระบบในการจัดการกับ ข้อร้องเรียนนั้นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจจากการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นๆ ข้อมูลการร้องเรียนเหล่านี้บริษัทจำเป็นต้องนำมาพิจารณาแก้ไข ป้องกันและจัดการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และแบบเชิงรุก ตลอดจนรักษาความรู้สึกของลูกค้า และความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษาให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทต่อไปเหมาะสำหรับพนักงานบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ดูแลด้านการบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบบริการ
Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19 พฤษาคม 2559

รุ่น 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

รุ่น 3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455

โทรสาร 0-2619-8098

mailto:[email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด