ฐานะการคลังของรัฐบาลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๑:๔๐
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 579,473 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 890,922 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 265,303 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 386,497 ล้านบาท

นายกฤษฎาฯ สรุปว่า "จากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาทำให้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ โดยสะท้อนให้เห็นจากผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในไตรมาสแรกที่สูงกว่าประมาณการ ในขณะที่เงินคงคลังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งกว่าสามแสนแปดหมื่นล้านบาท ซึ่งเอื้อต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในระยะต่อไป"

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559

หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาสแรก เปรียบเทียบ

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2558 จำนวน ร้อยละ

1. รายได้ 579,473 496,788 82,685 16.6

2. รายจ่าย 890,922 844,102 46,820 5.5

3. ดุลเงินงบประมาณ (311,449) (347,314) 35,865 10.3

4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 6,461 (392) 6,853 1,748.2

5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4) (304,988) (347,706) 42,718 12.3

6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 265,303 31,283 234,020 748.1

7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6) (39,685) (316,423) 276,738 87.5

8. เงินคงคลังปลายงวด 386,497 179,324 207,173 115.5

ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก www.fpo.go.th สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร0 2273 9020 ต่อ 3586

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด