เปิดตัวหนังสือ "เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" กุญแจสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตนเอง ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๕๗
มูลนิธิสยามกัมมาจล

มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ "เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุด โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี! วันนี้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล (www.scbfoundation.com)

หนังสือ "เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" ได้รับการจัดพิมพ์เป็นพ๊อกเก็ตบุ๊ค มีความหนาทั้งสิ้น 270 หน้า โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เขียนขึ้นในลักษณะการบันทึกจากบล็อกใน Gotoknow จากการอ่านและตีความสาระจากหนังสือTransformative Learning in Practice : Insight from Community, Workplace, and Higher Education เขียนโดย Jack Mezirow, Edward W. Taylor and Associates ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 2009

"ผมมีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่แท้ในทุกระดับอายุและทุกระดับการศึกษาล้วนต้องเป็น Transformation learning ทั้งสิ้น คือเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตน ในลักษณะของการให้ความหมายใหม่ของสิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ความมุ่งมั่น และพฤติกรรม หรือกล่าวง่ายๆ ว่า เป็นการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset Change) หรือเปลี่ยนโลกทัศน์"ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าว

หนังสือเล่มนี้ ยังได้รับเกียรติเขียนคำนิยมจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสีใจความตอนหนึ่งว่า การเรียนรู้สูงสุด คือ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิง (Transformation learning = TL) คือ การเรียนรู้แล้วกลายเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิง คือ โลกทรรศน์วิธีคิดจิตสำนึกเปลี่ยนใหม่หมด กลายเป็นคนที่เห็นความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งหมด จิตใจเป็นอิสระ เบาสบาย ปลอดโปร่ง มีความสุขอย่างลึกล้ำ มีไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง มีความถ่อมตัว มีสัมพันธภาพใหม่กับคนอื่นและสิ่งอื่น เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติกับคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถฝ่าสถานการณ์ที่ยากไปสู่ความสำเร็จได้

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะพาผู้อ่านทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ จากข้อมูลใหม่ หาเหตุและผล จนนำไปสู่การมองเห็นแง่มุมใหม่ๆ ในบทแรกๆ เราจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดทฤษฏีต่างๆ ที่เป็นเสมือนชิ้นส่วนของภาพ ที่ต่อเติมให้ผู้อ่าน ได้ทำความเข้าใจกับแนวคิด และแนวทางในการสร้าง "สภาวะ" การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ครึ่งหลังของหนังสือ ให้น้ำหนักไปที่ตัวอย่างของการเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อน และเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายกรณี ทั้งการเรียนรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน การศึกษาผู้ใหญ่ หรือ เฉพาะกลุ่ม ผู้อ่านจะได้เห็นปัจจัย และวิธีการ ที่หลากหลายของการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การเปลี่ยน "ตน" โดย คุณอำนวย (Facilitator) มีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งภายใน (ใจ) และภายนอก (บุคลิก) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ตามมา

หนังสือเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เล่มนี้ จึงเป็นกุญแจสำคัญของคน ที่ต้องการลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตนเอง และต้องการการเห็นการเปลี่ยนแปลงของ หมู่คณะ ชุมชน สังคม รอบตัว

สำหรับผู้สนใจ หนังสือ "เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" สามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสือฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล คลิก https://goo.gl/9bp7wc

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด