ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิจีอี (GE Foundation Scholar-Leaders Program) ประจำปีการศึกษา 2559

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๗:๓๓
มูลนิธิ จีอี (GE Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด ประกาศมอบทุนการศึกษาปีละ USD2, 000 และ โอกาสในการเข้าอบรมพัฒนาทักษะผู้นำ ทุนนี้มอบให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปจนสำเร็จปริญญาตรี (ระยะเวลาการให้ทุน 3ปี) นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิจีอี (GE Foundation Scholar-Leaders Program) ประจำปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน :

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (ไม่รวมภาคภาษาอังกฤษ) ในสาขาวิชาต่อไปนี้

• การบัญชี

• วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

• เคมี

• เศรษฐศาสตร์

• วิทยาการคอมพิวเตอร์

• ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์

• วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ เคมี สิ่งแวดล้อม และสื่อสารโทรคมนาคม)

4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีในทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับอุดมศึกษาที่กำลังศีกษาอยู่

ระดับมัธยมปลาย คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ของคะแนนเฉลี่ย 4.00)

ระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยรวมในภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 ส่วนในสาขาวิชาอื่นๆคะแนนเฉลี่ยรวมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00

5. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. เป็นผู้มีความเป็นผู้นำและยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน

สนใจสามารถสมัครได้ที่ apply.scholarshipand/…ore.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ โทร 02 652 0653 ต่อ 119, 121 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2559

ทุนการศึกษามูลนิธิจีอีอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารงานของสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education, Southeast Asia) ชั้น 6 อาคารมณียา เลขที่518/3 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด