ทีโอที เดินหน้าโครงการ Start Up Digital Economy เปิด TYC ปี 2558 ที่ ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

พฤหัส ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๖:๔๒
เร็ว ๆนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ Start Up Digital Economy เปิด TOT Young Club ปี 2558 ที่ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที เพื่อชุมชน ปี 2558 โดยมี นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 เป็นผู้ลงนามร่วมกับนายสุรชัย ลี้สุทธิพรชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และนายธัตถพล คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club ปี 2558 พร้อมผู้บริหาร พนักงาน บมจ.ทีโอที เยาวชนและครูโรงเรียนถาวรานุกูล

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1บมจ.ทีโอทีกล่าวว่า การเดินหน้า Start Up Digital Economy ผ่านโครงการ TOT Young Club ปี 2558 ที่ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เป็นอีก 1 ใน 11 ชุมชนใหม่ ที่ ทีโอที ได้ทำการขยายโครงการเพิ่มขึ้นในปี 2558 ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ (5ตุลาคม 2558) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปิดตัวโครงการ Start Up Digital Economy ณ ชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ซึ่งในโอกาสนี้ ทีโอที ได้ลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนกลุ่ม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชนปี 2558 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนถาวรานุกูล พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนถาวรานุกูล เพื่อให้เยาวชนนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้การใช้ไอที เพื่อนำไปสนับสนุนช่วยชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ประกอบด้วยการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การถ่ายคลิป การตัดต่อและการนำเสนอคลิปวิดีโอ การตกแต่งเว็บไซต์ด้วย wordpress การใช้ social media work shop และการเรียนรู้การซื้อขายผ่าน TOT e-Commerce เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการทำของจริง เพื่อใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชน ได้อย่างตรงความต้องการของชุมชน อาทิ การจำหน่ายสินค้า การท่องเที่ยว การศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีโอที ได้ดำเนินงานโครงการ Start Up Digital Economy ผ่านโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชนปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเอื้อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม บรรลุตามแผนแม่บทด้าน CSR ของ ทีโอที รวมถึงสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการทำงานภายใต้นโยบายรัฐบาล Digital Economy โครงการ TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที เพื่อชุมชน ปี 2558 ได้ขยายชุมชนใหม่เพิ่มเติมจำนวน 11 แห่ง (เดิมมี 14 แห่ง) ได้แก่ ชุมชนคลองลัดมะยม กทม.,ชุมชน อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี ,ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ,ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี ,ชุมชนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ,ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย ,ชุมชนเกาะลอย จ.เชียงราย ,ชุมชนลำพระยา จ.ยะลา ,ชุมชน ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา และชุมชนอ่างศิลา จ.ชลบุรี

ส่วนประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 574 9944 โทรสาร 02 574 9541

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด