กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๔:๐๓
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรม “โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ปีที่3 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ พร้อมร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน

ค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้นนี้ มุ่งเน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฎีในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จำลอง 6 สถานี ได้แก่ ฐานการเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย การฝึกเงื่อนเชือกในงานสาธารณภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย การเอาตัวรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ำจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยจากครูฝึกสอนการขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า จากเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที โดยกองทุนฯ มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเงินทุน ด้วยการสมทบเงินเข้ากองทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า 2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4. ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ โดย โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่กองทุนมุ่งมั่นเสริมความรู้ต่อการรับมือภัยพิบัติในระดับเยาวชนเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนฯ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายอบรมไปใช้ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้หากเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยมากที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด