สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2558

ศุกร์ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๕๓
สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2558เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมาคมการค้าไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจรายสาขาที่แต่ละสมาคมเป็นตัวแทนอยู่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการตัดสินในปีนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยได้รับรางวัลสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจ โดยสามารถคว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ในกลุ่มสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปซึ่งแบ่งเกณฑ์การพิจารณาตัดสินเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย1. ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2. ความสามารถในการบริหารจัดการ 3. คุณภาพการให้บริการ และ 4. การพัฒนาองค์กรนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดที่สมาคมเคยได้รับซึ่งที่ผ่านมาสมาคมประกันชีวิตไทยเคยได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นมาแล้ว 4 สมัย คือ ปี 2549 2550 2556 และ 2557 (ปี 2551-2555 ไม่มีการจัดการประกวด)

นายสาระ ล่ำซำ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสมาคมประกันชีวิตไทยมีบทบาทในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อมุ่งพัฒนาและสร้างความพร้อมให้กับธุรกิจประกันชีวิต โดยร่วมมือกันในการผลักดันและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึงการมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และตระหนักถึงความสำคัญของการประกันชีวิต อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด