การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2558

จันทร์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๖:๔๔
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต และนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด