ปภ.จับมือเครือข่ายเพื่อพัฒนางานกู้ภัยให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน

ศุกร์ ๐๓ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๔๙
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนางานกู้ภัยให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีหน่วยปฏิบัติการด้านการกู้ภัยจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบการกู้ภัยที่มีเอกภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล จึงได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพัฒนางานกู้ภัยที่ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมยกระดับมาตรฐานงานกู้ภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล ที่ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัย เพื่อร่วมกันจัดทำคู่มือสำหรับเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และกำหนดขั้นตอนระเบียบปฏิบัติงานกู้ภัยและระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้การประสานการปฏิบัติงาน ด้านกู้ภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกิดความคล่องตัว มีการสั่งการ และการสั่งใช้ที่เป็นระบบ รวมถึงมีกรอบแนวทางการปฏิบัติ ด้านการกู้ภัยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระบบการกู้ภัยที่มีมาตรฐานในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด