ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health+4You By GJ

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๖:๓๒
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานเพื่อคนรักสุขภาพภายใต้ชื่อโครงการ Health+4You by GJ ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีคุณกุลลดา เลิศไสว ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health 4You By GJ

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่2 ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมีสาระเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความคิด ป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู อันจะนำมาซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ ตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความสมดุลของร่างกาย การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัด 2015,การให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก,การฝังเข็มและนวดกดจุดสะท้อนเท้า,การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก,การให้บริการลด ละ เลิกบุหรี่โดยคลินิกฟ้าใสและมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้คู่สุขภาพ,การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่มีชื่อเสียงและชมรมผู้สูงอายุของศูนย์การแพทย์ฯ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะให้บริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการทุกสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขโดยมีสโลแกนว่าเราจะบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และอยู่เคียงข้างประชาชนเพราะเราเชื่อว่าถ้าประชาชนอยู่ดี กินดี ก็จะทำให้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย เมื่อประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ตลอดไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health 4You By GJ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health 4You By GJ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health 4You By GJ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด