ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา CG Forum ส่งเสริมความรู้ บจ. เรื่องการควบคุมภายใน

อังคาร ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๕:๔๖
ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน CG Forum 2/2015 หัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ในเรื่องบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมต่อองค์กรเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประธานกรรมการ กรรมการและผู้จัดการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนร่วมงานจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด