กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2

จันทร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๗:๐๔
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีครั้งที่ 2 นำทีมอาสาสมัครและชาวชุมชนตำบลนาแขมกว่า 200 คนร่วมปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อสร้างความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งและน้ำหลากให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำหนองแสง ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนชาวไทยที่ประสบปัญหาทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที โดยปัญหาภัยธรรมชาติที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไทยในหลายๆ พื้นที่และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง และเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ซึ่งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินกิจกรรมสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ครั้งที่ 2 บริเวณพื้นที่ตำบลนาแขม ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำหลากเรื้อรังมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี โดยมีสาเหตุมาจากพื้นที่ที่กักเก็บน้ำได้น้อย สภาพลำคลองตื้นเขิน ซึ่งการลงพื้นที่ในการพัฒนาครั้งนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้นำทีมอาสาสมัครมาร่วมกับชาวชุมชนตำบลนาแขมรวมกว่า 200 คน ปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน้าดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแสง ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่สร้างฝายหินในพื้นที่เดียวกันนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา”

ด้าน นายวีระ วงศ์แสงนาค กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “จากการที่ภาคประชาชน และกลุ่มเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมหลากจากเขาใหญ่ ด้านจังหวัดสระแก้ว 70-80 % ของน้ำทั้งหมด และรับน้ำหลากจากจังหวัดนครนายก 100% ก่อนที่น้ำจะไหลสู่คลองระพีพัฒน์ และมีคอขวดที่แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาแขม จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ซึ่งต้องบริหารจัดการด้วยข้อมูล แผนที่ และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมมือกับทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและจัดทำแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรมในฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย ซึ่งเมื่อแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จจะทำให้กลุ่มเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมและตำบลเมืองเก่า มีแหล่งน้ำต้นทุนศักยภาพปริมาณ 1,473,376 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,900 ไร่ และผู้รับประโยชน์ 3,223 ครัวเรือน”

ทั้งนี้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการระยะยาว 2 ปี ด้วยงบประมาณ 19,167,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลนาแขม และตำบลเมืองเก่า ซึ่งประกอบไปด้วยแผนพัฒนา 10 แผนดังนี้

แผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2558 (ตำบลนาแขม)

1.) ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองแสงพร้อมโครงสร้าง

2.) ปรับปรุงฟื้นฟูคลองหนองแสง

3.) ปรับปรุงฟื้นฟูคลองผึ้ง

4.) ปรับปรุงฟื้นฟูบ้านห้วยน้ำอู้

5.) สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2559

1.) สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวที่ 1 (ตำบลนาแขม)

2.) สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวที่ 2 (ตำบลนาแขม)

3.) ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาแขยง (ตำบลเมืองเก่า)

4.) ปรับปรุงฟื้นฟูทุ่งสุนัขแจะ จุดที่ 1 (ตำบลเมืองเก่า)

5.) ปรับปรุงฟื้นฟูทุ่งสุนัขแจะ จุดที่ 2 (ตำบลเมืองเก่า)

“ในโอกาสที่กลุ่มบริษัทฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปี และมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์คุณค่าอยู่คู่สังคมไทย โครงการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ฮอนด้าได้ให้การสนับสนุนเพื่อมอบความช่วยเหลือให้พี่น้องชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณในน้ำใจของคนไทยที่ได้มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ฮอนด้าด้วยดีตลอดมา” นายไพรัช กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด