ลงนาม MOU หลักสูตรในกลุ่มภาษาไทย 8 สถาบัน

พุธ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๔๒
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา หรือหลักสูตรในกลุ่มภาษาไทย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านภาษาไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ และประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาด้านภาษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด