ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.สกลนคร

พุธ ๑๕ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๗:๓๐
ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.สกลนคร
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด