ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ สหประกันชีวิต รับประทานรางวัล “ศรีเทพ”

ศุกร์ ๑๐ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๑:๕๑
นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับประทานรางวัล “ศรีเทพ” คนดีของแผ่นดิน “สร้างชาติ สร้างไทย แทนคุณแผ่นดิน” จากท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระวันรัต ประธานในพิธี ตามโครงการปลุกจิตสำนึก “ผู้นำไทย” สร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 พรรษา ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ ซึ่งจัดโดยสภาเครือข่ายเพื่อความมั่นคงประเทศไทย (ส.ม.ท.) ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คนไทยตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อยกระดับความสามารถ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลให้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมแห่งความเพียงพอ ให้คนไทยมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประกอบคุณงามความดี ก่อให้เกิดวินัยและพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบทบาทของประชาชนหน่วยงาน องค์กร และภาคีทางสังคมอื่นๆ เป็นการยกย่องผู้ทำความดีอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติได้ภาคภูมิใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลพัฒนาตนเอง ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ เสริมสร้างผลักดัน สร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นในทุกๆ ภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ รักษา และส่งเสริมคนดี บุคคลต้นแบบสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทย และร่วมก่อประโยชน์อันเป็นสาธารณะกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด