ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการใน จ.นครพนม

พฤหัส ๐๙ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๗:๐๔
ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการใน จ.นครพนม
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด