แจ้งนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปต่อใบอนุญาตทำงาน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๕:๐๔
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งมีผลทำให้แรงงานต่างด้าว ทั้ง 3 สัญชาติดังกล่าวที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติ ได้รับการขยายเวลาให้อยู่และทำงานต่อได้อีก 1 ปี ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยจะต้องพาแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อจัดทำบัตรใหม่ ณ ศูนย์ (One Stop Service) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ตามที่จังหวัดกำหนด

พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ของจังหวัดนครปฐมจำดำเนินการ โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (พระประแดง แม่สาย แม่สอด และระนอง) หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ ซึ่งคนต่างด้าวทำงานจะได้รับการตรวจลงตราและอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มีนาคม 2559 เมื่อใกล้ครบกำหนดยื่นขอต่อได้อีก 2 ปี ถึง 31 มีนาคม 2561

2.กลุ่มที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวพร้อมผู้ติดตามที่ขึ้นทะเบียนด้วยกัน(ถ้ามี) ไปรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครปฐม วัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยนายจ้างต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

-แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ

-แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.8) พร้อมเอกสารประกอบ

-บัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) พร้อมสำเนา

ค่าธรรมเนียม

1.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 1000 บาท (ทุกประเภทกิจการ)

2.ค่าประกันสุขภาพ 6 เดือน 900 บาท 1 ปี 1600 บาท (สอบถามเพิ่มเติมสำนักงานสาธารณสุข)

3.ค่าบัตรสีชมพูของกรมการปกครอง 60 บาท หากเปลี่ยนนายจ้างเสียค่าบัตรเพิ่ม 20 บาท

ขอเรียนย้ำให้นายจ้างมาติดต่อนัดคิว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งรับเอกสารไปกรอกรายละเอียด แล้วจึงพาแรงงานต่างด้าวไปตามวันที่นัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง โดยแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ จนถึง 31 มีนาคม 2559 และนายจ้างจะต้องพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อนัดวันพาแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร.034-250861-2 ต่อ 21-26

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด