นศ.มข.นัดรวมพลคนรักษ์สุขภาพ เสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๐:๔๑
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานความเป็นเลิศ มีบทบาทชี้นำและตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว ประการที่สำคัญคือ การสร้างมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาวะที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพดี โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักศึกษา ซึ่งนอกจากจะทำให้นักศึกษามีสุขภาพดีแล้ว ยังเป็นผลให้การเรียนดียิ่งขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
นศ.มข.นัดรวมพลคนรักษ์สุขภาพ เสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า ประชากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่มุ่งเน้นความสนใจเรียนรู้ตามหลักสูตร ทำให้ความสนใจด้านสุขภาพอนามัยลดลง ส่งผลถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต อีกทั่งกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น อาทิ การใช้บุหรี่ สารเสพติด สุรา การเกิดอุบัติเหตุ และการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ฉะนั้นเพื่อให้เกิดการตระหนักดูแลสุขภาพในหมู่นักศึกษา และเป็นแบบอย่างในการชี้นำสุขภาพที่ดีแก่สังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการ วันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาใส่ใจการออกกำลังกาย รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้อื่นมีสุขภาพดีช่วยเหลือชุมชนรอบข้างต่อไป

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง กำจัดยาเสพติด วัยรุ่นยุคใหม่เท่ได้โดยไม่ใช้บุหรี่ สุราเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อการเรียน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร นศ.มข.ห่างไกลโรค ด้วยการเลือกบริโภคอาหาร Healthy Campusต้องเด่นชัดการออกกำลังกาย ทั้งนี้ได้จัดให้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด