สพฐ. พัฒนาต่อยอดด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้

อังคาร ๒๐ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๖:๒๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ (Quadrotor Code Controller Flying Machine) ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาและโรงเรียนนำร่อง 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายพิธาน ฟื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ (Quadrotor Code Controller Flying Machine) ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาและโรงเรียนนำร่อง โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 60 คน ในงานครบรอบ 1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะเป็นสามขั้น คือขั้นต้นด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกล ขั้นที่สองการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่อากาศยานตามที่กำหนด และขั้นสูงเป็นการเขียนโปรแกรมปรับแต่งแก้ไขการควบคุมอากาศยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน อาทิ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรมช่างอากาศ และนักวิชาการอิสระ

เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในสาขาที่ถนัดและสนใจด้านการเรียนรู้และฝึกทักษะ ด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ สำหรับเด็กรายบุคคลบนแผนพัฒนาตนเองสามารถร่วมกันเป็นผู้นำสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับสถาบันทางวิชาการด้านการบิน ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ

นายพิธาน กล่าวต่อว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรจากโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาและโรงเรียนนำร่อง ได้มีความรู้และตระหนักในความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์อากาศพลศาสตร์จนเกิดทักษะ ความชำนาญ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลให้เป็นเลิศตามศักยภาพความสามารถของแต่ละคน เป็นตัวอย่างผู้นำการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และประยุกต์ใช้แก่โรงเรียนอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป อย่างแพร่หลายต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด