เปิดตัว "สอนเด็กให้เป็นคนดี" คู่มือพ่อแม่และครูในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

อังคาร ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๐๙:๔๖
มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ได้รับการจัดพิมพ์เป็นพ๊อกเก็ตบุ๊ค มีความหนาทั้งสิ้น 146 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหา 19 บท เริ่มตั้งแต่บทที่ 1 ผู้ทำนุบำรุง เกริ่นนำถึงบทบาทของพ่อแม่และครูที่มีต่อเด็กเพื่อพัฒนาให้พวกเขามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ บทที่ 2 และบทที่ 3 กล่าวถึงการจัดการอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก โดยอาศัยการรับฟังเป็นเครื่องมือการเข้าถึงสภาพจิตใจ สภาวะอารมณ์ และความรู้สึกของพวกเขา รวมถึงการบ่มเพาะทักษะการจัดการอารมณ์ให้แก่เด็กๆ สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

ขณะที่บทที่ 4 ถึงบทที่ 17 กล่าวถึงหลักคิดและแนวทางการบ่มเพาะคุณลักษณะของคนดีหรือพลเมืองที่ดีซึ่งผู้ใหญ่ต้องการปลูกฝังลงในตัวเด็ก อาทิ การมีจริยธรรมเรื่องความเคารพและความซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจและความเป็นตัวของตัวเอง การมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่น การให้อภัย การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การยอมรับตนเอง เรียนรู้สังคมและความเปลี่ยนแปลง การมองเห็นภาพใหญ่ของชีวิต ความกล้าหาญทางสังคม ทักษะดำรงมิตรภาพและการใช้ชีวิตในโลกกว้าง ก่อนขมวดสรุปประเด็นสำคัญในบทที่ 18 และปิดท้ายด้วยการให้ข้อเสนอแนะและฝากประเด็นขบคิดแก่ผู้อ่านในบทที่ 19

"สอนเด็กให้เป็นคนดี" ยังได้รับเกียรติเขียนคำนิยมจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ใจความตอนหนึ่งว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของเด็ก หากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนรอบข้างเป็นแบบ "ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ" ที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็ก จะทำให้โปรแกรมในสมองของเด็กเป็นโปรแกรมพฤติกรรมเชิงลบ ก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น แต่หากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนรอบข้างเป็นแบบ "ปฏิสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล" ที่ผู้ใหญ่มีกับเด็ก เครือข่ายใยประสาทก็จะถักทอกันเป็นโปรแกรมแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ก่อให้เกิดปัญญา ความดีและความสุข

"การเลี้ยงเด็กให้เป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นโดยพ่อแม่ พี่น้อง ครูพี่เลี้ยง หรือใครก็ตาม คือปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือการเรียนรู้ระหว่างกัน เด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากเด็ก เมื่อเป็นการเรียนรู้ก็ไม่ใช่การใช้อำนาจ อำนาจทำให้เกิดการบีบคั้น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การบีบคั้นคือความทุกข์ เมื่อการเลี้ยงเด็กเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ใช้อำนาจ แต่เป็นการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงเป็นความสุข เพราะการเรียนรู้ให้อิสรภาพที่จะเติบโต"

ทางด้านผู้เขียนหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก” ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent) และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี ขณะที่ผู้เป็นครูก็ต้องใช้ความรู้และทักษะที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกัน

"ผมคิดว่าการศึกษาของไทย เราเดินมาผิดพลาด ที่หันไปให้ความสำคัญต่อผลการเรียนวิชาเท่านั้น แต่เอาใจใส่การฝึกเด็กให้เป็นคนดีน้อยมาก หรือแทบไม่ได้เอาใจใส่เลย" ศ.นพ.วิจารณ์กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้สนใจ หนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" สามารถคลิกดาวน์โหลดและอ่านหนังสือฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล คลิก http://goo.gl/t5hFlf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2937-9901-7 โทรสาร 02-937-9900 หรืออีเมล [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด