ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังติดตามผลปฏิบัติราชการ สท.กทม.8

ศุกร์ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๒:๑๒
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8 (สท.กทม.8) เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่19 กันยายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด