กรมส่งเสริมสหกรณ์ติวเข้ม เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร

พฤหัส ๑๘ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๔:๓๕
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดมผู้บริหาร และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีศักดิ์ศรี ป้องกันการทุจริต ย้ำนำแนวทางกลับไปถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและสำนักงาน กพ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการ ประกอบกับปัจจุบัน ได้มีนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดสัมนา เรื่อง การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2557 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการสร้างวินัย สร้างคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจและนำแนวทางในการดำเนินงาน มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาระดับต่างๆ ให้ครองตนในการเป็นข้าราชการที่ดี มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีแนวทางในการป้องกันการทุจริต ภายใต้กรอบแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นหน่วยงานราชการที่โปร่งใสพี่น้องประชาชนสามารถไว้วางใจ และมาใช้บริการด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจในการให้บริการ

“การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีข้าราชการระดับผู้บริหาร ตั้งแต่รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการการกอง สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เข้าร่วมการสัมมนา เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งเรื่อง สถานการณ์การทุจริตในภาครัฐของประเทศไทย เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันป้องกันปัญหาการทุจริต

โดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)ในเรื่องจริยธรรมกับระบบราชการไทย และสัมมนากลุ่ม กระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย โดยศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ มุมมอง และแนวทางใหม่ๆ ในเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัย เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดหลักของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบุคลากรคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชน มีหน้าที่เข้าไปดูแล ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก ฉะนั้น ผู้บริหารจะต้องเน้นย้ำและปลูกฝังให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ปฏิบัติงานอย่างมีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่สำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งในหน่วยงานและการนำหลักการดังกล่าวไปใช้กับการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปกำกับดูแลนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ถือเป็นยุทธศาสตร์และแผนงานที่จะต้องพัฒนาข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีอยู่ในวาระการประชุมทุกครั้งของหน่วยงาน

“โดยมุ่งหวังให้ทั้งส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ และกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ได้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้อง ไม่ทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปภายใต้การยอมรับของสังคมและประชาชนโดยทั่วไป” ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด