ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น

ศุกร์ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๖:๑๒
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด