เครดิตบูโรประกาศตัวเลข 6 เดือนแรก ปี 2557

พฤหัส ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๐๕
นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยตามที่ทางการได้ให้ข้อมูลว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อันเนื่องจากการที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เครดิตบูโรในฐานะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสำหรับสถาบันการเงินไทยใคร่ขอแจ้งผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ที่ผ่านมา ดังนี้

1) ด้านจำนวนการตรวจเครดิตบูโรของประชาชนทั่วไปด้วยตัวเองในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายใน 6 เดือนแรกของปี 2557

มีประชาชน บริษัทห้างร้านที่เป็นนิติบุคคลตลอดจน SME ให้ความสนใจมาตรวจเครดิตบูโรของตนเองเป็นจำนวน 246,492 รายการ เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่มีจำนวน 211,489 รายการ ถือว่าสูงขึ้น 16.6% (ตลอดปี 2556 ที่มีจำนวน 452,549 รายการ) ซึ่งเป็นผลมาจากความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพทางการเงินของตนเองว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีข่าวสารการฉ้อฉลข้อมูลจากมิจฉาชีพเกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมไปถึงการรณรงค์เรื่องวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัยใช้หนี้ ให้ครบให้ตรง”

2) ด้านจำนวนการตรวจเครดิตบูโรของสถาบันการเงินสมาชิกเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อ/เพื่อการออกบัตรเครดิตตลอดจนการใช้ข้อมูลเพื่อการทบทวนสินเชื่อ (Credit Review) ใน 6 เดือนแรกของปี 2557

- จำนวนการเข้ามาดูข้อมูลเครดิตบูโรในฐานข้อมูลเครดิตที่มีบุคคลธรรมดาเป็นลูกหนี้มีจำนวนรวม 20.71 ล้านรายการ

เทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่มีจำนวน 12.46 ล้านรายการ สูงขึ้น 66.1% (ตลอดปี 2556 ที่มีจำนวน 29.55 ล้านรายการ)

- จำนวนการเข้ามาดูข้อมูลเครดิตบูโรในฐานข้อมูลเครดิตที่มีนิติบุคคลเป็นลูกหนี้มีจำนวน 0.31 ล้านรายการ

เทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่มีจำนวน 0.15 ล้านรายการ สูงขึ้น 112.4% (ตลอดปี 2556 ที่มีจำนวน 0.41 ล้านรายการ)

- การเพิ่มขึ้นของจำนวนการตรวจเครดิตบูโรที่มากขึ้นมาจากจำนวนการเข้ามาดูข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อการทบทวนสินเชื่อ (Credit Review) เนื่องจากสถาบันการเงินสมาชิกเครดิตบูโรเน้นการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียมากขึ้นจากสถานการณ์สินเชื่อในปัจจุบันมีสูงขึ้นถึง 14.49 ล้านรายการ

เทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่มีจำนวน 5.54 ล้านรายการ สูงขึ้น 161.8 % (ตลอดปี 2556 ที่มีจำนวน 15.96 ล้านรายการ)

3) ด้านการสื่อสารให้กับประชาชนและสมาชิกสถาบันการเงิน ได้ดำเนินการจำนวน 93 ครั้ง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายข้อมูล 8,179 ราย เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิน 61 ครั้งผู้เข้ารับฟังการบรรยายและให้ข้อมูล 7,212 ราย (ตลอดปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 148 ครั้งผู้เข้ารับฟังการบรรยายและให้ข้อมูล 22,093 ราย)

4) จำนวนบัญชีสินเชื่อในฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครดิตบูโร

- ฐานข้อมูลระบบบุคคลธรรมดามี 25.85 ล้านลูกหนี้ รวม 72.6 ล้านบัญชี

เทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่มีจำนวน 24.16 ล้านลูกหนี้ หรือ 68.6 ล้านบัญชี สูงขึ้น 6.9% และ 5.8% ตามลำดับ

- ฐานข้อมูลระบบเชิงพาณิชย์มี 0.26 ล้านลูกหนี้นิติบุคคล รวม 4.63 ล้านบัญชี

เทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2556 ที่มีจำนวน 0.25 ล้านลูกหนี้ หรือ 4.3 ล้านบัญชี สูงขึ้น 4.0% และ 7.7% ตามลำดับ

ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250 อีเมล [email protected] หรือเว็บไซต์เครดิตบูโร www.ncb.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด