เอสเอ็มอีแบงก์ แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร

พุธ ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๑๕
รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบ จำนวน 9 คน ดังนี้

1. นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ

3. นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา กรรมการ

4. นายวิทยา สุริยะวงค์ กรรมการ

5. นางพรรณชนิตตา บุญครอง กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

6. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

7. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ

8. นายสมชาย หาญหิรัญ กรรมการ

9. นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

สำหรับนายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอัยการมีมติอนุมัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด