ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสุราษฎ์รธานี

จันทร์ ๐๒ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๑:๓๕
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสุราษฎ์รธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด