ราชบุรีโฮลดิ้ง ประสบความสำเร็จโครงการหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ศุกร์ ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๐๙
ราชบุรีโฮลดิ้ง ประสบความสำเร็จโครงการหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดแรกมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เตรียมพร้อม RHIS ขยายการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในวันนี้ว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd: RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภท Senior Note ระยะเวลา 5 ปี กำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ให้การค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าว และมอบหมายให้ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว ธุรกรรมนี้ถือเป็นการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ครั้งแรกของบริษัทฯ จากแผนงานโครงการหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (USD 1 billion Euro Medium Term Notes Program)

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ดำเนินการครั้งนี้สอดรับกับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ RHIS เป็นกลไกสำหรับการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน RHIS ได้ลงทุนในบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน หรือ EDL-Gen รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 337.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะรองรับการลงทุนในอนาคตของ RHIS ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายกำลังการผลิตให้ได้ 9,700 เมกะวัตต์ภายในปี 2566 และการขยายการลงทุนในต่างประเทศก็เป็นกลยุทธ์หลักที่จะใช้ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยตลาดที่มีศักยภาพและที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ สปป. ลาว ออสเตรเลีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นการระดมทุนในตลาดพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ครั้งแรกของบริษัทฯ และธุรกรรมนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยคำสั่งจองซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความแข็งแกร่งของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ดำเนินการโครงการหุ้นกู้ลักษณะดังกล่าวและเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำแห่งแรกในอาเซียนที่ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้

สำหรับ เงินที่ได้รับจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ชุดแรกมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากโครงการหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะใช้เป็นทั้งเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายฝ่ายทุน เงินลงทุน และชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ Standard and Poor’s ที่ระดับ Baa2 และ BBB ตามลำดับ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2543 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของไทย ปัจจุบันมีกำลังผลิตติดตั้งทั้งที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ รวม 6,543 เมกะวัตต์ จากการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตามโครงสร้างธุรกิจ แบ่งออกเป็น โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กำลังผลิตติดตั้งรวม 4,834.05 เมกะวัตต์ โครงการพลังงานทดแทนในประเทศ กำลังผลิตรวม 102.45 เมกะวัตต์ และโครงการในต่างประเทศ กำลังผลิตรวม 1,606.02 เมกะวัตต์ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 53,493 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี จำนวน 6,187 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.27 บาท ส่วนสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 88,903 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด