สำนักศิลปะและวัฒนธรรมราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ราชภัฏนครสวรรค์

จันทร์ ๒๑ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๓:๒๘
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำเสนอแนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่จัดแสดงอยู่ภายในสำนัก เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองนครราชสีมา รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราชอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด