ภาพข่าว: TAE แต่งตั้งบล.ฟินันเซียไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ศุกร์ ๑๑ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๑:๒๙
คุณสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TAE ผู้ผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อการพาณิชย์เป็นรายแรกของประเทศ พร้อมด้วยคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายหลังการแถลงข่าวความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดพลังงาน โดยบริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถืออยู่จำนวน 96,037,733 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้งสิ้น 296,037,733 หุ้น แบ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ LANNA ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 105,037,733 หุ้น และเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนจำนวน 191,000,000 หุ้น โดยคาดจะเสนอขายหุ้นพร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนใน SET ช่วงไตรมาส 2/2557 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด