GSK สานต่อโครงการ Allergy Expert สนับสนุนคนไทยห่างไกลโรคภูมิแพ้

พุธ ๐๒ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๓:๒๕
บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK บริษัทผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม และผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจ เดินหน้าโครงการ Allergy Expert เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คนไทยห่างไกลโรคภูมิแพ้ หนึ่งในกิจกรรมฉลอง 50 ปี ของ GSK ในประเทศไทย

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ GSK กล่าวว่า ในปี 2557 GSK มุ่งมั่นในการเป็นผู้สนับสนุนด้านโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจ ภายใต้โครงการ Allergy Expert ผ่านกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาโรคภูมิแพ้อย่างครบวงจร การยกระดับคุณภาพช่องทางการจำหน่ายและการสื่อสาร และการจัดทำ กิจกรรมเพื่อสังคม

1. ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาโรคภูมิแพ้อย่างครบวงจร โดยนำเสนอยาและเวชสำอางที่มีคุณภาพ ซึ่ง GSK มีทั้งยารับประทาน ยาพ่นสูด และผลิตภัณฑ์เวชสำอางภายใต้แบรนด์ Stiefel เช่น ครีมทาผิวสำหรับผู้ที่แพ้ง่าย

2. ยกระดับคุณภาพช่องทางการจำหน่ายและการสื่อสาร การมุ่งเน้นช่องทางการกระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้ป่วยและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ผื่นแพ้ทางผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจที่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย GSK ร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดอบรมแก่เภสัชกรชุมชน และร้านยาคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ การให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการส่งต่อกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นับเป็นการอบรมแบบ Total Care Innovation ซึ่งเป็นการอบรมแบบครบองค์ประกอบของการดูแลที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 3. ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม การร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมสนับสนุนการเข้าถึงยาและการมีสุขภาพดีของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ อาทิ การจัดประชุมวิชาการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านโรคภูมิแพ้ภายในร้านยาที่เข้าร่วมโครงการตลอดปี 2557 ทั้งยังสนับสนุนสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยในการจัดทำเว็บไซต์ www.allergyexpert.org เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องของโรคภูมิแพ้อีกด้วย

ในปัจจุบันโรคภูมิแพ้นับเป็นโรคที่ก่อปัญหาเพิ่มขึ้นทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีแนวโน้มการเป็นโรคนี้สูงขึ้น GSK เล็งเห็นความสำคัญโดยมีการสนับสนุนแนวทางที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงยาดีมีคุณภาพได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้วยการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลผ่านการบริหารงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ และเรายังร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยแท้จริง และพร้อมสนับสนุนการสร้างศักยภาพ คนไทยให้มีความแข็งแกร่งในด้านสุขภาพ

“GSK เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดยมีพันธกิจที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้น ผ่านนโยบาย “ยาดีเข้าถึงได้” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ และเราเชื่อว่าการพัฒนาความรู้ให้แก่เภสัชกรจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทยและเกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขของไทยอย่างยั่งยืน” นายวิริยะ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด

โทรศัพท์ 0 2659 3000 โทรศัพท์ 0 2252 9871

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด