ตลท. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และสถาบันไทยพัฒน์ จัดสัมมนาทิศทาง CSR ปี 57

จันทร์ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๑:๐๙
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแถลงทิศทาง CSR ปี 2557 และฟังการสัมมนาในหัวข้อ “CSV: กลยุทธ์สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม"

ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการแถลงทิศทาง CSR ปี 2557 นี้ จะอยู่ภายใต้ธีม “Corporate Citizenship” เพื่อเชิญชวนให้ภาคธุรกิจพัฒนาบทบาทการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ในฐานะของ “พลเมืองภาคองค์กร” ร่วมปฏิรูปกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลที่นำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทย ตามด้วยเนื้อหา 6 ทิศทาง CSR เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการสำหรับองค์กรธุรกิจที่สนใจ

โดยหนึ่งในทิศทางที่สำคัญในปีนี้ คือ การที่บริษัทจดทะเบียนจะมีการจัดทำรายงานข้อมูล CSR ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับกับแบบ 56-1 ที่ต้องส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่า บริษัทจดทะเบียนทั้ง 634 แห่ง ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในเดือนธันวาคม จะต้องทำการรายงานข้อมูล CSR ในแบบ 56-1 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2557 นี้

นอกจากการแถลงทิศทาง CSR ปี 2557 งานในครั้งนี้ ยังมีการสัมมนาในเรื่องที่องค์กรธุรกิจได้ให้ความสนใจอย่างมาก คือ Creating Shared Value (CSV) ที่เป็นกลยุทธ์ CSR ในรูปแบบใหม่ที่ดึงเอาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของธุรกิจมาใช้ในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “CSV: กลยุทธ์สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม" และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Shared Value Initiative องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดย “ไมเคิล อี พอร์เตอร์” และ “มาร์ค เครเมอร์” เจ้าของต้นตำรับแนวคิด CSV มาเป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดและมุมมอง พร้อมตัวอย่าง CSV ขององค์กรธุรกิจไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ SET Call Center โทร 0 2229 2222

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด