NECTEC-ACE 2013 จัดเสวนาเรื่อง "บทบาทของระบบเฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมิกับการบริหารจัดการคุณภาพโลหิต"

อังคาร ๐๓ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๒๐
การเสวนาเรื่อง "บทบาทของระบบเฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมิกับการบริหารจัดการคุณภาพโลหิต" ได้จัดขึ้นในการประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2556 (NECTEC-ACE 2013) ใน วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30- 15.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ณ เดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตี้) กรุงเทพฯ

เนื่องจาก "อุณหภูมิ" เป็นตัวแปรสำคัญต่อการเก็บรักษาโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ดังนั้น การตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิของตู้แช่เย็น ห้องเย็น และห้องแช่แข็ง รวมไปถึงกล่องขนส่งโลหิต จะช่วยให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เก็บรักษามีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอการบริหารจัดการคุณภาพโลหิต โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และความสำคัญของระบบเฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมิที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ดูแลและการเก็บรักษาโลหิต อีกทั้งช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของตู้แช่เย็น ห้องเย็น และห้องแช่แข็งมีการเปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ บริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้ เช่น อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 - 15.00 น. การเสวนา "บทบาทของระบบเฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมิกับการบริหารจัดการคุณภาพโลหิต"

และมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1. ภญ.ปิยวดี วิทยาวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

2. ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดำเนินการเสวนาโดย ดร. ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน NECTEC-ACE 2013 โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทาง www.nectec.or.th/…ace2013 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ

โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2326 (คุณสุนทรี), 2389 (คุณศศิร์ญา), 2390 (คุณธัญญ์รวี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด