เดินเครื่องโรงเรียน 3 ดี ภาคีครู 3 จังหวัด ขานรับติดตั้งภูมิรู้สู้สื่อร้าย-บริโภคนิยม

อังคาร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๒:๑๒
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน และ วันที่ 11 — 12 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน (ศสอ.) ลงพื้นประชุมครูแกนนำโรงเรียน 3 ดี ในพื้นที่โรงเรียนนำร่อง จังหวัดยโสธร และสกลนคร มุกดาหารตามลำดับ เพื่อหารือ และทำความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินงานปีที่ 1 โดยมีครูแกนนำจังหวัดละ 9 คน จาก 3 จังหวัดได้แก่ 1.จังหวัดยโสธร (โรงเรียนพอกหนองผือใต้ โรงเรียนพะเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านดอนกลอย) 2.จังหวัดสกลนคร (โรงเรียนบ้านม่วงพิทยา โรงเรียนทุ่งมน โรงเรียนห้วยยาง) 3.จังหวัดมุกดาหาร (โรงเรียนสามขามิตรภาพ โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก)เข้าร่วมในการประชุมวางแผนการดำเนินงานใน 3 เวทีจังหวัด

งานครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมไตรภาคีเพื่อวางแผนการดำเนินงานและลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานของ ศสอ.ร่วมกับโรงเรียนนำร่องเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่การทำงานของโครงการสงเคราะห์เด็กยากจนซี.ซี.เอฟ จังหวัดมุกดาหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซีเอฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาเด็กโครงการ ซี.ซีเอฟ จังหวัดยโสธร โดยมีศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคสาน (ศสอ.) และมูลนิธิสยาม-แคร์ เข้าร่วมเป็นไตรภาคี การประชุมคณะทำงานและครูแกนนำในพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นการเริ่มต้นการดำเนินงานร่วมกัน

จากการการประชุมคณะครูแกนนำทั้ง 3 จังหวัด พบว่า ครูแกนำมีความสนใจในการพัฒนาเด็กนักเรียนในรูปแบบใหม่และมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานร่วมกันหลังจากการประชุม วิทยากรและโครงการได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดในโรงเรียนที่มีปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบกับเด็กในโรงเรียนแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินกิจกรรม การอบรม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ และออกแบบสื่อสารเรียนการสอนในเนื้อหาที่วิทยากรมีหลักสูตรอยู่เดิม และพัฒนาขึ้นมาใหม่ตามความสนใจของคณะครูแกนนำกับนักเรียนในโรงเรียนให้สอดคล้องกัน สร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน โดยแต่ละโรงเรียนต้องสามารถผลิตสื่อได้ผ่านโครงงานที่โครงการจะสนับสนุนในระยะต่อไป

หลังจากนี้จะมีเวทีพัฒนาศักยภาพครูแกนนำรู้เท่าทันสื่อ ตามด้วยการเก็บข้อมูล สถานการณ์การบริโภคสื่อ และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กนักเรียน จากนั้นนักเรียนแกนนำทุกโรงเรียนจะเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนเท่าทันสื่อในโรงเรียน หลังอบรมเสร็จโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ จะสนับสนุนทุนในการทำโครงงานกิจกรรมให้โรงเรียนต้นแบบเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ โดยมี ศสอ.ร่วมติดตามหนุนเสริมและดำเนินการผลิตสื่อต้นแบบเพื่อการรู้เท่าทันสื่อในระยะต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด