ออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติปี 2556

พฤหัส ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๔๘
ธนาคารออมสิน เชิญร่วมงานวันออมแห่งชาติปี 2556 วันที่ 31 ตุลาคมนี้ เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงิน 200 บาทขึ้นไป รับของที่ระลึก “กระปุกออมสินถุงเงิน” พร้อมจัดงานประกาศการออมดีเด่นแห่งปี 2556 ตั้งแต่ระดับเยาวชนจากธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน จนถึงภาคประชาชนฐานรากตัวจริงจากโครงการธนาคารประชาชน

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นวันออมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยธนาคารออมสิน ในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการออมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการออมในวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รวมถึงได้จัดกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ วันออมแห่งชาติประจำปี 2556 นี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2556 ธนาคารออมสินได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อมอบให้ในโอกาสวันออมประจำปีนี้ คือ ของที่ระลึกชิ้นพิเศษที่จัดทำคู่กับกิจกรรมวันออมของธนาคารออมสินเป็นประจำทุกปี คือ กระปุกออมสิน ซึ่งในปีนี้เป็น “กระปุกออมสินถุงเงิน” มอบให้แก่ผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับกระปุกออมสินที่แจกในโอกาสวันออมแห่งชาติปีนี้ จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดความเป็นสัญลักษณ์การออม โดยจำลองมาจาก “เงินถุงแดง” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ดังนั้น กระปุกออมสินในปีนี้จึงสื่อถึง ความหวังของธนาคารออมสินที่มุ่งให้คนไทยรู้จักตระหนักและเห็นคุณค่าการออม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเองและเป็นแหล่งทุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

“การออมทรัพย์ ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตและสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เราขอน้อมนำมาเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านตามใจความว่า ...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือ การมีกิน มีใช้ ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดความมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยเสริมสร้างความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไป ... ธนาคารออมสินจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ทุกองค์กร ร่วมกันปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในด้านการออมให้กับคนในทุกสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยกันในการพัฒนาประเทศในทางอ้อมด้วย”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านการออมที่จัดต่อเนื่องในระหว่างปี 2556 ด้วยการมอบรางวัลการออมดีเด่น อาทิ ธนาคารโรงเรียนฯ ส่งเสริมการออมดีเด่นประจำปี 2556 รางวัลส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่สมาชิกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน รวมถึงพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ข้าราชการพลเรือน ทหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อหน่วยงานดังกล่าว ในการสร้างวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด