ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

พฤหัส ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๕๙
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด