TTW กำไรครึ่งปีแรกโต 21% จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น

ศุกร์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๕๗
บมจ.น้ำประปาไทย (TTW) เผยรายได้ครึ่งปีแรกของปี 56 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16% กำไรโตต่อเนื่อง 21% พร้อมประกาศจ่ายปันผลอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น

สมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้ำประปาไทย (TTW) เปิดเผยว่า งบการเงินรวมระหว่างกาล 6 เดือนแรกของ ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 2,588 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ1,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 1,155 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ มาจากยอดจ่ายน้ำครึ่งปีแรกที่ 135.6 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.6% โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัทอนุมัติปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 คิดเป็น Dividend Payout Ratio เท่ากับ 71%

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 24,701 ล้านบาท, 13,832 ล้านบาท และ 10,869 ล้านบาท ตามลำดับ

สมโพธิกล่าวเพิ่มเติมว่า " ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการให้การพิจารณาสิทธิทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัยปี 2554 จำนวน 1,200 ล้านบาท ในพื้นที่ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี โดยระหว่างนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการตอบรับมติ "

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด