กสทช. พร้อมนำประเทศไทยเดินหน้าสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มอบใบอนุญาตโครงข่าย — เปิดตัวสัญลักษณ์ “น้องดูดี” เครื่องหมายคมชัดทุกการรับชม

พฤหัส ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๐๙:๓๑
กสทช. กดปุ่มเดินหน้านำประเทศไทยเปลี่ยนผ่านยุคโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน จากแอนะล็อกไปสู่ดิจิตอล มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้ ๔ หน่วยงานสำคัญ กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ย้ำโครงสร้างจาก ๔ หน่วยงานเป็นพื้นฐานสำคัญของกิจการโทรทัศน์ไทย ด้วยเป้าหมายประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ พร้อมเปิดตัวมาสคอตดิจิตอลทีวี "น้องดูดี" และตราแสดงสัญลักษณ์คุณภาพรับชมสัญญาณโทรทัศน์ได้ชัดเจน เดินหน้าประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชนประเดิมงานแรกในงาน Thaibex

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานเดินหน้าประเทศไทยสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์หนึ่ง ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

โดยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการเริ่มให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเทศไทย ที่จะมีผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้โครงข่ายดังกล่าวจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของกิจการโทรทัศน์ของประเทศ ซึ่ง กสทช. จะส่งเสริมผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ผลิตรายการโทรทัศน์ใช้โครงข่ายร่วมกัน เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันการมีผู้ให้บริการโครงข่ายเป็นการเฉพาะนั้น เป็นการแยกโครงสร้างการประกอบกิจการ ที่จะทำให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ มีช่องทางในการนำพารายการไปยังผู้รับชม โดยไม่ต้องลงทุนโครงข่ายซึ่งเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าสู่การประกอบกิจการ ส่งผลให้เกิดการอย่างแข่งขันเสรีและเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายหลัก ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากสามารถเลือกรับชมรายการที่มีคุณภาพและหลากหลาย ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า งานเดินหน้าประเทศไทยสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความพร้อมและความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช.และองค์กรที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไปด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้างต่อไป

สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมแรกพิธีมอบใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ กิจกรรมการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ดิจิตอลทีวี และตุ๊กตาสัญลักษณ์ (มาสคอตดิจิตอลทีวี) โดยจะเริ่มด้วยพิธีมอบใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แก่ผู้ประกอบการ ทั้ง ๔ ราย

กิจกรรมสำคัญต่อมาการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ และตุ๊กตาสัญลักษณ์ หรือตัวมาสคอต ดิจิตอลทีวี ชื่อ“น้องดูดี” เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างการจดจำการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทยให้ภาคสาธารณะรับทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ และเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีไทยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมสุดท้ายในงานนี้คือ กสทช.ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานTHAIBEX โดยบู๊ทของ กสทช. ภายใต้แนวคิด(concept) "Go Digital Thailand - ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน" นำเสนอข้อมูลที่ประชาชนสนใจเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีไทยไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการและขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวี ภาพรวมช่องรายการทั้ง ๔๘ ช่อง กรอบเวลาการออกใบอนุญาตประกอบการ กำหนดเวลาการเปลี่ยนผ่านและการขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดิจิตอลทีวีประโยชน์และโอกาสในการรับรู้ข่าวสารคุณภาพและหลากหลายของประชาชน DVB-T2 ระบบมาตรฐานดิจิตอลทีวีไทย-มาตรฐานโลก ทำอย่างไรจะได้รับชมสัญญาณดิจิตอลทีวี แค่มี set top box ทีวีทุกเครื่องก็ดูได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาชมข้อมูลและการสาธิตดิจิตอลทีวีในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

ขณะเดียวกันความคืบหน้าการดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยในไตรมาส ๔ ปีนี้จะเข้าสู่ช่วงการประมูลดิจิตอลทีวี เราเตรียมทุกขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด