ฟรีดาวน์โหลด ! หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง" จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง และเพิ่มตัวอย่าง "การนำห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้"

จันทร์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๑๗
หนังสือ “ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทบันทึก (Blog) ของท่านที่เขียนและแสดงทรรศนะประกอบไว้ใน

เว็บไซต์ http://www.gotoknow.org/จากการอ่านหนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day โดย Jonathan Bergmann and Aaron Sams

ซึ่งเป็นประสบการณ์ของครูชาวอเมริกันสองท่าน ที่มีวิธีการสร้างการเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง และเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้

มูลนิธิสยามกัมมาจลได้เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ “ครู” ที่มีหัวใจ “เพื่อศิษย์” ด้วยหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงมีตัวอย่างวิธีการจัดการเรียนการสอน “แนวใหม่” ที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น

ท่านยังได้ชี้ และเน้นย้ำ ประเด็นสำคัญถึงแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบการเรียนรู้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ครูเข้าใจได้แจ่มชัดมากขึ้น

หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง" จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง ยังได้เพิ่มเติมตัวอย่างรูปธรรม "การนำห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้" จาก 3 นักการศึกษา ประกอบด้วย

1.เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนไลน์ของไทย ClassStart.org โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดย ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถคลิกดาวน์โหลดและอ่านฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ..........

www.scbfoundation.com/news_publish_detail.php?cat_id=6&nid=850

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด