ภาพข่าว: มอบโอกาสการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนเขตกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

พุธ ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๒๒
นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด 90 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการเรียนดีแต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นจำนวนเงิน 3,055,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นห้าพันบาท) โดยพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ

สำหรับมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้แก่มูลนิธิ EDF อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง มูลนิธิ EDF เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ร่วมทำงานพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยในปี พ.ศ.2555 ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จัดโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยครอบคลุมพื้นที่ 44 จังหวัด รวมทั้งขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยผู้สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล์ [email protected] หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด