“ชนินท์ ว่องกุศลกิจ” ส่งไม้ต่อ “สุรงค์ บูลกุล” ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ พร้อมรับลูกสานต่องานให้ความรู้สมาชิกและส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน

อังคาร ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๐๘:๕๙
คณะกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยชุดใหม่ ลงมติเลือกนายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2556 — 2558 ด้านผู้นำคนใหม่เผยพร้อมสานต่องานสมาคมฯ ทั้งทางด้านให้ความรู้และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสมาชิก

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสมาคมฯ และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท. ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นคนที่ 9

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ อดีตนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ชุดนี้ทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ามาทำงานในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเลือกคุณสุรงค์ บูลกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เนื่องจากในปี 2555 ที่ผ่านมา มีการทำงานร่วมกับสมาคมฯ มาโดยตลอด ในฐานะประธานชมรมบริหารความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ ในการสานต่องานด้านบริหารของสมาคมฯ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งเสริมศักยภาพและสามารถผลักดันให้สมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“คุณสุรงค์ บูลกุล คุ้นเคยกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันมาก่อน ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อได้รับตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยก็จะนำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีอยู่มาสานต่องานของสมาคมฯ ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ”นายชนินท์ กล่าว

นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556-2558 กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสมาคมฯ มาก่อน แต่ก็ถือว่าเป็นงานใหม่ ดังนั้นจึงได้ขอให้คุณชนินท์เป็นประธานที่ปรึกษาฯ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับสมาคมฯ

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น ก็จะให้มีการดำเนินการผลักดันต่อไปให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะประสานการทำงานร่วมกันระหว่างชมรมต่าง ๆ ในสมาคมฯ ได้แก่ ชมรมบริหารความเสี่ยง ชมรมเลขานุการกรรมการบริษัท ชมรม CSR ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์และชมรม HCM ให้มีการทำงานประสานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น พร้อมกันนี้ก็จะสานต่องานซึ่งเป็นจุดเด่นของสมาคมฯ คือ การให้ความรู้บริษัทสมาชิก ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงจัดให้มีเวที/ช่องทางในการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด