ภาพข่าว: เอสซีจี มอบ 5 ล้าน สนับสนุนปรับปรุงห้องเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

อังคาร ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๕๓
นายเชาวลิต เอกบุตร (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี มอบเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (ขวา) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด