ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม บจ.ไทย จัดทำรายงานด้าน CSR”

อังคาร ๓๐ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๖:๓๗
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำ CSR Report ในโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ CSR Report อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่บริษัทสามารถใช้ประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผอ.สถาบันไทยพัฒน์ และฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ นักวิจัยจากสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและตัวแทนจากบจ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด