ภาพข่าว: “CSRI จัดกิจกรรม DJSI Coaching Workshop เตรียมความพร้อมบจ.”

จันทร์ ๒๙ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๐:๐๘
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม DJSI Coaching Workshop ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บจ.ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกระบวนการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าไปคำนวณอยู่ในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากวิทยากร บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยและ บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม DJSI ในปัจจุบัน โดยวิทยากรได้เล่าถึงกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการตอบแบบสอบถาม พร้อมแนะแนวทางการจัดเตรียมและอ้างอิงข้อมูลประกอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด