ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเครื่องหมาย XB แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จาก บจ.

ศุกร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๓ ๐๙:๑๘
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเครื่องหมาย XB (Excluding Other Benefits) เพื่อแจ้งการไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในเครือเพิ่มเติม เริ่มใช้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มใช้เครื่องหมาย XB (Excluding Other Benefits) เพื่อแจ้งว่าผู้ลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงขึ้นเครื่องหมาย XB จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนประกาศให้ ดังนี้ 1) สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) 2) สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 3) สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และ 4) สิทธิจองซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights : TSR) ของบริษัทในเครือ (Pre-emptive Right)

“ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อบริษัทจดทะเบียนประกาศให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XB ไว้บนหลักทรัพย์ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อแสดงให้เห็นว่า หากซื้อหลักทรัพย์ในช่วงที่ขึ้นเครื่องหมายจะไม่ได้รับสิทธินั้นๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนต้องการได้รับสิทธิ ควรซื้อหลักทรัพย์ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XB” นางชนิสากล่าว

ทั้งนี้ การเพิ่มเครื่องหมาย XB นอกเหนือจากเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้อยู่ ในปัจจุบันในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามสิทธิประโยชน์ของตนเองได้สะดวกขึ้น และเป็นประโยชน์กับ คัสโตเดียน

ปัจจุบันเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ( X sign ) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย์เพื่อให้ ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ได้แก่

XD (Excluding Dividend): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XD จะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

XR (Excluding Right): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XR จะไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

XW (Excluding Warrant): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XW จะไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

XT (Excluding Transferable Subscription Right): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XT จะไม่ได้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

XN (Excluding Capital Return): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XN จะไม่ได้สิทธิรับเงินคืนทุน

XA (Excluding All): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XA จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่บริษัทจดทะเบียนประกาศให้ในคราวนั้น

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งขึ้นเครื่องหมาย XB ได้ที่ www.set.or.th หรือ โทร. S-E-T Call Center 0 2229 2222

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด