“CSRI ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรบความรู้ด้าน CSR ให้บจ. รุ่นแรกของปี”

พฤหัส ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๔:๐๓
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดหลักสูตรอบรม “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร” รุ่นแรกของปี ซึ่งทาง CSRI จัดขึ้นให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบริษัทจดทะเบียน เห็นถึงความสำคัญและนำหลักการด้าน CSR ไปบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานด้าน CSR ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก อนันตชัย ยูรประถม ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDI) เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

หลักสูตรการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก

1.แนวคิดเบื้องต้นและการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์ และการสื่อสาร

4.การทำรายงานความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดตามการจัดหลักสูตรการอบรมได้ที่ www.csri.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด