ภาพข่าว: แถลง“ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2556

จันทร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๐:๐๕
สถาบันไทยพัฒน์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ร่วมแถลง“ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2556: Sustainable Development 2.0”พร้อมเสวนาเรื่อง "Integrated CSR Reporting:แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี” โดยมีคุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (จากซ้าย) คุณศิริชัย สาครรัตนกุลที่ปรึกษาด้านวิชาการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ (ด้านขวา)เมื่อวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2556 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ.รัชดาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด